ساعت حضور پزشکان

تایم شیفت
نام پزشکدرجهخدماتشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبه
دکتر ابولقاسم فرج زادهمتخصصقلب و عروق۱۴:۳۰
دکتر اشرف ثامتیمتخصصزنان و زایمان۱۶:۰۰۱۸:۳۰
دکتر جوشقانیمتخصصزنان و زایمان۱۳:۰۰
دکتر هادی زادهفوق تخصصگوارش۱۵:۰۰۸:۰۰
دکتر صالحی رادفوق تخصصچشم و شبکیه۱۴:۰۰
دکتر پویا پورسیدیمتخصصداخلی و گوارش۱۰:۰۰۸:۰۰
دکتر حجت مادرشاهیمتخصصگوش و حلق و بینی۱۶:۳۰
دکتر حسن رنجبرمتخصصاعصاب و روان (روانشناس)۱۱:۳۰
دکتر حسین بیک محمدلومتخصصکلیه۱۳:۰۰
دکتر حمیدرضا معروفیمتخصصمغز و اعصاب۱۱:۰۰۸:۳۰
دکتر سعید نظریمتخصصپوست و مو۱۶:۰۰
دکتر سید شهاب بنی هاشمیانفوق تخصصرومانولوژی۱۰:۰۰
دکتر سیدمهدی معززیفلوشیپغدد۱۸:۰۰
دکتر سیف الدین زاهدیمتخصصاطفال۱۰:۳۰۱۰:۳۰۱۲:۳۰
دکتر روحی نژادفوق تخصصکلیه و مجرای ادراد۸:۰۰
دکتر عارفی زادهمتخصصقلب و عروق۸:۰۰۸:۰۰
دکتر علی ارضروم چیلرمتخصصارتوپد۱۳:۳۰۱۱:۳۰۱۳:۳۰۱۳:۳۰
دکتر علی فریدفرفوق تخصصخون۱۵:۰۰
دکتر فرهاد شریفمتخصصچشم۹:۳۰
دکتر محسن نیک اندیشفوق تخصصخون۱۳:۰۰
دکتر شهسوارانیمتخصصمغز و اعصاب۸:۰۰
دکتر میرچیمتخصصپوست و مو۱۲:۰۰
سحر نورمحمدیکارشناسمامایی۱۵:۳۰۱۵:۳۰۱۳:۰۰
سمیه مرادیکارشناسمامایی۹:۰۰
فاطمه سلمانیکارشناسبینایی سنجی۱۶:۰۰۱۱:۰۰۱۶:۰۰۱۱:۰۰۱۶:۰۰
آقای خلیلیکارشناسشنوایی سنجی و سمعک۱۵:۰۰
آقای میراحمدیکارشناستغذیه۱۷:۳۰
پزشک شیفتمتخصصرادیولوژی و سونوگرافی۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰۸:۰۰ الی ۱۶:۰۰۱۰:۳۰ الی ۱۴:۰۰۱۲:۳۰ الی ۱۶:۰۰۱۰:۳۰ الی ۱۶:۰۰

خدمات زیر

همه روزه، حتی تعطیلات

MRI و CT.Scan، رادیولوژی، سونوگرافی، دندانپزشکی، زیبایی، آزمایشگاه، فیزیوتراپی، سنجش تراکم استخوان، کارشناس تغذیه، شنوایی سنجی، نمونه برداری و بیوپسی تحت گاید سونو، نوار عصب و عضله، آندوسکوپی، کولونوسکوپی، تست ورزش، اکو قلب، نوار قلب، نوار قلب جنین، اسپیرومتری، ماموگرافی، عکس دندان (OPG)، نوار مغز، هلترینگ ریتم و فشار، دستگاه فتوتراپی، بخیه، ختنه، جراحی کوچک، شستشو گوش، اورژانس