آزمایشگاه ها

تشخیص طبی و پاتولوژی

بیوشیمی: قند و چربی خون، اوره، کراتینین، آنزیم های کبدی و غیره

خون شناسی: شمارش سلول های خونی، تشخیص تالاسمی، PT ، PTT و غیره

هورمون شناسی: آزمایش های تیروئیدی، بارداری، هورمون های جنسی و غیره

ویروس شناسی: HIV ، هپاتیت و غیره

میکروب شناسی و انگل شناسی: کشت و آنتی بیوگرام مایعات و ترشحات بدن و غیره

پاتولوژی و سیتولوژی: آزمایش انواع نمونه های برداشت شده از بافت های بدن و اسمیر و غیره

تشخیص تومور مارکرها، ایمونولوژی، سرولوژی، سلامت جنین و غربالگری