پزشک عمومی

خدمات پزشکی عمومی

انجام کلیه خدمات پزشکی عمومی شامل:

1- معاینه و چکاپ دوره ای

2- بررسی آزمایش، رادیولوژی و…

3- درمان های بالینی

4- و…