ارسال رزومه برای استخدام

ما همواره برای توسعه و بهبود ارائه خدمات به بیماران محترم و تکمیل کادر درمان در بخش های گوناگون آمادگی پذیرش نیروهای زبده و کارآمد هستیم.