اورژانس

فوریت های پزشکی

خدمات اورژانس و فوریت های پزشکی

1- تزریقات

2- سرم تراپی

3- بخیه و پانسمان

4- جراحی های سرپایی

5- سوراخ کردن گوش

6- حجامت

7- پانسمان نوین

8- نوار قلب